Zestaw gier GoSports Tipsy Toss — gra w rzuty do celu na zewnątrz (2023)

ZASADY I WARUNKI

Przed rozpoczęciem licytacji online na Bid416.com musisz przeczytać i zaakceptować Warunki licytacji. Przeczytaj uważnie te warunki. Kiedy się logujesz/licytujesz, zawierasz wiążącą umowę prawną z Aukcje Bid416 Twój adres e-mail zostanie automatycznie dodany do naszej listy mailingowej, a po zaakceptowaniu niniejszych warunków będziesz otrzymywać powiadomienia o nadchodzących aukcjach.

PŁATNOŚCI

Płatności są dokonywane w funduszach kanadyjskich przez Visa, Mastercard, DiscoveroreTransfers (toinfo@Bid416.com) przed odbiorem przedmiotów.
Płatności muszą wpłynąć do soboty następującej po aukcji.
Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia podanej karty kredytowej, jeśli płatność nie wpłynie do końca dnia w sobotę.
Wszystkie wyprzedaże się skończyły.

Odbiór wygranych przedmiotów/przedmiotów

(Video) OnTop Ball Toss Game Review | Games of Skill and Action | Outdoor Games

Adresy i godziny odbioru są podane w opisie aukcji w sekcji Informacje o wysyłce.
RzeczyMUSIEĆbyć odebrane w sobotę lub niedzielę lub poniedziałek lub wtorek (10:00-15:00 każdego dnia) bezpośrednio po aukcji, w której przedmioty zostały wygrane.
Przedmioty nieodebrane do końca dnia we wtorek po cotygodniowej aukcji zostaną uznane za przejęte i mogą zostać wystawione ponownie.
Nie ma zwrotu pieniędzy ani uznania za przedmioty utracone z powodu nieodebrania.

LICYTACJA I ZAKUP

Wszystkie złożone oferty są ostateczne i nieodwołalne. Jeśli jesteś najwyższą ofertą, jesteś nowym właścicielem tego przedmiotu. Wszystkie wyprzedaże się skończyły. Każdy przedmiot staje się obowiązkiem nowego właściciela, gdy tylko przedmiot zostanie sprzedany. Jeśli zaoferujesz najwyższą cenę, jesteś odpowiedzialny za natychmiastowe ubezpieczenie zakupu, jeśli jest to wymagane. Kupujący nie mogą przejąć ani usunąć swoich zakupów, dopóki całkowita cena zakupu (wraz z obowiązującymi podatkami lub opłatami) nie zostanie w pełni zapłacona. Potwierdzenie zapłaty za przedmiot zostanie dostarczone Nabywcy i będzie wymagane w celu usunięcia partii/przedmiotów. Obowiązkiem Licytanta jest określenie marki, modelu, stanu, wieku, autentyczności, wartości lub jakiegokolwiek innego decydującego czynnika. Bid416.com spróbuje opisać towar w opisach, reklamach, w Internecie i/lub w katalogu, ale nie składa żadnych oświadczeń. W żadnym wypadku Bid416 Auctions nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie lub domniemanie jakiejkolwiek gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Licytant jest jedynym sędzią wartości. Licytanci online rozumieją i przyjmują do wiadomości, że mogą nie być w stanie sprawdzić przedmiotu tak dobrze, jak gdyby sprawdzili go osobiście. Obowiązkiem Licytanta jest określenie stanu, wieku, autentyczności, wartości lub jakiegokolwiek innego decydującego czynnika przed przystąpieniem do licytacji przedmiotów. Bid416 Auctions dołoży wszelkich starań, aby szczegółowo opisać każdy przedmiot i wszelkie istotne informacje na jego temat. Bid416 Auctions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności techniczne lub błędy w licytacji online, jakie mogą napotkać licytujący. Licytant zgadza się, że wszystko jest sprzedawane tak, jak jest i że nie może zwrócić żadnego zakupionego przedmiotu. W żadnym wypadku Licytantowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Bid416 Auctions ani nikogo innego, jeśli usługa internetowa nie działa poprawnie. Bid416 Auctions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieodebrane oferty z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie nieruchomości są sprzedawane „TAK JAK JEST – GDZIE JEST”, a WSZYSTKIE SPRZEDAŻ SĄ OSTATECZNE.

DODATKOWE WARUNKI

Bid416 Auctions zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub zmiany przedmiotów po skatalogowaniu i opublikowaniu tej aukcji. Bid416 Auction ma prawo odwołać lub przełożyć aukcję w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Raz na miejscu; Bid416 Auctions i/lub Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki; ty i twoja własność wejdziecie do lokalu na własne ryzyko i weźmiecie na siebie własną odpowiedzialność. Bid416 Auction ma prawo do przyjęcia i/lub odrzucenia wszystkich ofert. Wszystkie odłączenia instalacji gazowych/elektrycznych i hydraulicznych MUSZĄ być wykonywane przez licencjonowanego specjalistę. Wszystkie koszty odłączeń i transportu/demontażu ponosi zwycięski oferent.

(Video) Rec-Tek® Ladderball, Party Pong, Disc Toss, Target Toss Set - Assembly Video

UŻYTKOWANIE I REJESTRACJA

Nasze usługi są dostępne i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Nie ograniczając powyższego, nasze usługi nie są dostępne dla dzieci (osób poniżej 18 roku życia) ani dla członków zawieszonych czasowo lub na czas nieokreślony. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z tej usługi tylko w połączeniu i pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Jeśli nie kwalifikujesz się, nie korzystaj z naszych usług. Jeśli rejestrujesz się jako podmiot gospodarczy, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania podmiotu Warunkami.

OBOWIĄZKI REJESTRACJI

W związku z korzystaniem z Usługi zgadzasz się na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie zgodnie z formularzem rejestracyjnym Usługi (takie informacje są „Informacjami o oferentach”) oraz (b) utrzymywanie i niezwłocznie aktualizować Dane Rejestracyjne, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Bid416 Auction ma uzasadnione powody, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Bid416 Auction ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkich całe obecne lub przyszłe korzystanie z Usługi (lub jakiejkolwiek jej części).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(Video) oSports Ladder Toss Indoor & Outdoor Game Set with 6 Soft Rubber Bolo Balls and Travel Carrying Case

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że Bid416 Auctions nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody za utratę zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub inne straty niematerialne (nawet jeśli Bid416 Auctions został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z: (i) korzystania lub niemożności korzystania z usługi; (ii) koszt nabycia towarów i usług zastępczych wynikających z zakupionych lub uzyskanych towarów, danych, informacji lub usług, otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem usługi lub w jej ramach; (iii) nieautoryzowany dostęp do lub zmiana transmisji lub danych; (iv) oświadczenia lub zachowanie osób trzecich w serwisie; lub (v) wszelkie inne kwestie związane z usługą.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń poprzednich sekcji mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Bid416 Auctions z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy lub dokumentów, które zawiera ona przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub prawa osoby trzeciej.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych praw, statutów, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z naszych usług oraz licytowania, wystawiania na aukcje, zakupu, pozyskiwania ofert zakupu i sprzedaży przedmiotów.

INFORMACJE OGÓLNE

TAC stanowią całość umowy między Tobą a Bid416 Auctions i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Bid416 Auctions. TAC i relacje między Tobą a Bid416 Auctions podlegają prawu prowincji Ontario bez względu na przepisy kolizyjne. Ty i Bid416 Auctions wyrażacie zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w prowincji Ontario w Kanadzie. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Bid416 Auctions jakiegokolwiek prawa lub postanowienia TAC nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień TAC zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony uzgadniają jednak, że sąd powinien dążyć do realizacji intencji stron odzwierciedlonych w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia TAC pozostają w mocy pełna moc i efekt.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 10/07/2023

Views: 5263

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.